Pro-actief risico’s verminderen

Pro-actief risico’s verminderen met de Risico- inventarisatie en -evaluatie

De vernieuwde Arbowet legt onder andere meer nadruk op het voorkomen van verzuim. Een van de hulpmiddelen hierbij is de Risisco-inventarisatie en -evaluatie. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of, en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en hierop maatregelen nemen. Zorg voor een actuele RI&E en verminder zo pro-actief de risico’s binnen uw bedrijf!

Besparen op bedrijfskosten

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico’s. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten.

Aan de slag met een actuele RI&E

De RI&E bestaat in feite uit twee delen:

  1. Een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in het bedrijf in volgorde van ernst;
  2. Een Plan van Aanpak waarin staat beschreven welke maatregelen het bedrijf neemt om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Het Plan van aanpak kunt u zien als praktische ‘to do list’. Bij elk verbeterpunt staat hoe, wanneer en door wie het wordt aangepakt en wat de kosten zijn. Elk punt kunt u zelf aanpakken, of met ondersteuning van een specialist zoals een ergonoom, een arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

In de Arbowet staat niet hoe vaak u een RI&E moet uitvoeren. Het gaat erom dat de RI&E altijd actueel is. Is er sprake van ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek, dan is dat een goed moment om opnieuw de risico’s in kaart te brengen via een RI&E.

Verplichte toetsing?

De wet verplicht in de meeste gevallen dat een gecertificeerde arbodienst uw RI&E toetst. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Deze erkende instrumenten zijn in de meeste gevallen ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen, zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche. Op www.rie.nl staat welke erkende RI&E-instrumenten er zijn. Is er geen branche-RI&E, dan kunt u het algemene MKB RI&E-instrument gebruiken.

Bron: ArboNed

Nieuwe versie VCA van kracht!

Van oud naar nieuw

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Uiteraard is er een overgangsregeling van toepassing, lees hierover meer in de brief, geplubiceerd op 27 maart.

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt er anders?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, is het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten

De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid verhoogd van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5.  VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Uiteraard kunnen wij ondersteunen waar nodig. Kijk hiervoor bij onze slimme pakketten VCA* en VCA**.

 

 

Bron: www.vca.nl

Datalek: het gevolg van een beveiliginsprobleem

Datalekken

Het lekken van gevoelige data, ook wel datalekken genoemd; het komt steeds vaker voor. De zo genoemde datalekken kunnen veel schade veroorzaken binnen uw organisatie. Maar wat is een datalek nu eigenlijk? We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Zo is er bijvoorbeeld onlangs geconstateerd dat er kopieën van duizenden Nederlandse identiteitsdocumenten jarenlang op een onbeveiligde dataserver stonden, waardoor ze in te zien waren voor iedereen.

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Daarnaast moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Zoals u wellicht weet, gaat vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Europese privacywet in, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoewel de meldplicht datalekken blijft bestaan en onder de AVG grotendeels hetzelfde blijft, verandert er wel het een en ander. De AVG stelt bijvoorbeeld strengere eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. U moet alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of u aan de meldplicht heeft voldaan.

Datalekken is slechts een onderdeel van de AVG. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. We staan u graag te woord!

Lees ook: op een slimme manier aan de eisen van de AVG voldoen! 

Nieuwe versie VCA norm op 2 april 2018 verwacht!

Nieuwe versie VCA norm op 2 april 2018 verwacht

De SSVV heeft in januari de nieuwe versie van de VGM Checklist Aannemers aangekondigd. “””VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België.” De checklist is naar verwachting op 2 april beschikbaar.

We kunnen u uiteraard ondersteunen bij de overgang naar deze nieuwe VCA norm. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.

PDCA-cyclus. Wat is dat nu eigenlijk?

De PDCA-cyclus?

In de wereld van kwaliteit spreken we veel over de PDCA cyclus. Maar wat is dat nu eigenlijk?
De PDCA-cyclus is bedacht door de Amerikaan Walter Shewhart bij Bell Telephone, in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Later is ook zijn landgenoot William Edwards Deming met de methodiek actief geweest, waardoor het ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd wordt.

De PDCA-cyclus is een steeds herhalend proces van kleine verbeteringen, waarmee kwaliteitsverbetering steeds aandacht krijgt. Het past uitstekend in de principes van Kaizen: continu verbeteren door kleine stapjes richting perfectie.

De cyclus bestaat uit vier activiteiten die onderdeel zijn van verbeteringsslagen in organisaties of productieprocessen: plan, do, check en act.

Plan:
Analyseer de werkzaamheden en bepaal het probleem dat je wilt aanpakken. Maak een plan om het beter te doen. Stel doelstellingen van deze verbeterstap op. Leg de te nemen acties ook vast (in het beheersplan)

Do:
Voer het verbeterplan uit. Experimenteer!

Check:

Bepaal of de verbetering het gewenste resultaat heeft, evalueer en leer ervan, leg ook deze stappen vast.

Act:

Stuur de verbetering eventueel bij naar aanleiding van gemeten resultaat en evaluatie. Borg het proces door standaardisatie: zorg ervoor dat de nieuwe werkwijze is vastgelegd en door iedereen wordt gebruikt.

Pneumix ISO 9001:2015 gecertificeerd

In het kader van klanttevredenheid: Kasper bedankt voor je deskundigheid, hulp en adviezen in het traject naar certificering voor ISO 9001:2015!
R. van der Maden, operations director Pneumix BV

Zo horen wij het graag. De praktische, maar deskundige, aanpak van Kasper en zijn collega’s helpt ondernemers om hun kwaliteit te verbeteren en dit aantonen via een erkende bedrijfscertificering. Wij blijven ernaar streven om certificering binnen bereik van iedere organisatie te brengen.

Pneumix, van harte gefeliciteerd met dit resultaat!